Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn kiểm tra nghiệm đơn vị bảng trên Stata

iểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng (Panel Unit Root Test) là bước đầu tiên quan trọng nhất trong quy trình ước lượng và kiểm định dữ liệu bảng. Tùy vào tính đồng nhất và tính độc lập của các đơn vị bảng mà có nhiều nhóm phương pháp kiểm tra tính dừng dữ liệu bảng như nhóm kiểm định đồng nhất (LLC, Breitung, Hardi), nhóm kiểm định không đồng nhất (IPS, Fisher) hoặc nhóm có sự phụ thuộc chéo như Pesaran (2003)… Trên Stata, chúng ta có thể thực hiện kiểm tra nghiệm đơn vị bảng qua các lệnh như xtunitroot, multpurt… Tham khảo bài …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button