Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Lựa chọn ước lượng FE và RE

Hướng dẫn thực hiện trên Stata

Các ước lượng FE và RE thích hợp sử dụng trong các mô hình bảng tĩnh tuyến với số mốc thời gian T tương đối nhỏ và không tồn tại vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Cơ sở cho việc lựa chọn ước lượng FE và RE so với Pooled OLS là sự tồn tại của các thành phần đặc trưng riêng cho mỗi đối tượng không thay đổi theo thời gian (không quan sát được). Còn việc lựa chọn giữa ước lượng FE và RE dựa trên giả thuyết về sự tương quan của các biến giải thích với thành phần đặc trưng riêng nêu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button