Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng lệnh fitstat

Tổng hợp và so sánh độ phù hợp của các mô hình ước lượng

Rất nhiều đại lượng vô hướng được tính toán để đo lường độ phù hợp tổng thể của các mô hình hồi quy cho các biến phụ thuộc dạng liên tục, thứ tự hoặc danh mục. Sử dụng câu lệnh hậu kiểm fitstat để tính toán đa dạng các thống kê độ phù hợp nhiều loại mô hình khác nhau. Nó có thể được sử dụng sau lệnh clogit, cnreg, cloglog, intreg, logistic, logit, mlogit, nbreg, ocratio, ologit, oprobit, poisson, probit, regress, zinb, zip.

Cú pháp cơ bản của lệnh fitstat

fitstat [, saving(name) using(name) bic force save dif]

Ví dụ bên dưới hướng dẫn sử dụng tùy chọn using() của lệnh fitstat để so sánh độ phù hợp của mô hình hiện tại với mô hình đã lưu trước đó ở tùy chọn saving().

. use https://www.vietlod.com/data/mroz1.dta, clear
(Data from 1976 PSID-T Mroz)
. logit lfp k5 k618 age wc hc lwg inc
Iteration 0:  log likelihood = -514.8732 
Iteration 1:  log likelihood = -453.03179 
Iteration 2:  log likelihood = -452.63343 
Iteration 3:  log likelihood = -452.63296 
Iteration 4:  log likelihood = -452.63296 

Logistic regression               Number of obs   =    753
                        LR chi2(7)    =   124.48
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -452.63296           Pseudo R2     =   0.1209

------------------------------------------------------------------------------
     lfp |   Coef.  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     k5 | -1.462913  .1970006  -7.43  0.000  -1.849027  -1.076799
    k618 | -.0645707  .0680008  -0.95  0.342  -.1978499  .0687085
     age | -.0628706  .0127831  -4.92  0.000  -.0879249  -.0378162
     wc |  .8072738  .2299799   3.51  0.000   .3565215  1.258026
     hc |  .1117336  .2060397   0.54  0.588  -.2920969   .515564
     lwg |  .6046931  .1508176   4.01  0.000   .3090961  .9002901
     inc | -.0344464  .0082084  -4.20  0.000  -.0505346  -.0183583
    _cons |  3.18214  .6443751   4.94  0.000   1.919188  4.445092
------------------------------------------------------------------------------

. fitstat, saving(mod1)
Measures of Fit for logit of lfp

Log-Lik Intercept Only:   -514.873   Log-Lik Full Model:     -452.633
D(745):           905.266   LR(7):            124.480
                     Prob > LR:           0.000
McFadden's R2:         0.121   McFadden's Adj R2:       0.105
Maximum Likelihood R2:     0.152   Cragg & Uhler's R2:      0.204
McKelvey and Zavoina's R2:   0.217   Efron's R2:          0.155
Variance of y*:        4.203   Variance of error:       3.290
Count R2:           0.693   Adj Count R2:         0.289
AIC:              1.223   AIC*n:            921.266
BIC:            -4029.663   BIC':            -78.112

(Indices saved in matrix fs_mod1)
. gen age2 = age^2
. logit lfp k5 k618 age age2 wc hc lwg inc
teration 0:  log likelihood = -514.8732 
Iteration 1:  log likelihood = -452.42335 
Iteration 2:  log likelihood = -452.03879 
Iteration 3:  log likelihood = -452.03836 
Iteration 4:  log likelihood = -452.03836 

Logistic regression               Number of obs   =    753
                        LR chi2(8)    =   125.67
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -452.03836           Pseudo R2     =   0.1220

------------------------------------------------------------------------------
     lfp |   Coef.  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     k5 | -1.411597  .2001829  -7.05  0.000  -1.803948  -1.019246
    k618 | -.0815087  .0696247  -1.17  0.242  -.2179706  .0549531
     age |  .0659135  .1188199   0.55  0.579  -.1669693  .2987962
    age2 | -.0014784  .0013584  -1.09  0.276  -.0041408   .001184
     wc |  .8098626  .2299065   3.52  0.000   .3592542  1.260471
     hc |  .1340998  .207023   0.65  0.517  -.2716579  .5398575
     lwg |  .5925741  .1507807   3.93  0.000   .2970495  .8880988
     inc | -.0355964  .0083188  -4.28  0.000  -.0519009  -.0192919
    _cons |  .511489  2.527194   0.20  0.840   -4.44172  5.464698
------------------------------------------------------------------------------

. fitstat, using(mod1)
Measures of Fit for logit of lfp
               Current      Saved    Difference
Model:             logit      logit
N:                753       753        0
Log-Lik Intercept Only:   -514.873     -514.873      0.000
Log-Lik Full Model:     -452.038     -452.633      0.595
D:              904.077(744)   905.266(745)   -1.189(-1)
LR:             125.670(8)    124.480(7)     1.189(1)
Prob > LR:           0.000      0.000      0.000
McFadden's R2:         0.122      0.121      0.001
McFadden's Adj R2:       0.105      0.105      -0.001
Maximum Likelihood R2:     0.154      0.152      0.001
Cragg & Uhler's R2:      0.206      0.204      0.002
McKelvey and Zavoina's R2:   0.217      0.217      -0.000
Efron's R2:          0.156      0.155      0.001
Variance of y*:        4.202      4.203      -0.000
Variance of error:       3.290      3.290      0.000
Count R2:           0.688      0.693      -0.005
Adj Count R2:         0.277      0.289      -0.012
AIC:              1.225      1.223      0.001
AIC*n:            922.077     921.266      0.811
BIC:            -4024.228    -4029.663      5.435
BIC':            -72.677     -78.112      5.435

Difference of  5.435 in BIC' provides positive support for saved model.

Đối với tất cả các mô hình, lệnh fitstat báo cáo giá trị log-likelihoods của mô hình đầy đủ và mô hình Null (chỉ gồm hằng số), độ sai lệch (D), tỉ lệ hợp lý chi2 (G2), AIC, AIC*N, BIC và BIC’.

Đối với tất cả các mô hình (trừ OLS), lệnh fitstat báo cáo giá trị McFadden’s R2, McFadden’s R2 hiệu chỉnh, ML R2 và Cragg & Uhler’s R2. Những đại lượng này đo lường tương tự R2 cho hồi quy OLS. Lệnh fitstat báo cáo R2 và R2 hiệu chỉnh sau lệnh hồi quy. Đối với các mô hình với dữ liệu dạng danh mục, fitstat báo cáo R2 và R2 hiệu chỉnh. Các mô hình như hồi quy logit/probit thứ tự, hay mô hình với dữ liệu kiểm duyệt (tobit, cnreg, hay intreg), lệnh fitstat báo cáo McKelvey và Zavonia’s R2. Ngoài ra, nó cũng báo cáo giá trị Efron’s R2 cho hồi quy logit hoặc probit.

Source
Scott Long & Jeremy Freese (2000)
Back to top button