Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm định tự tương quan và ràng buộc quá mức

Kiểm định Sargan/Hansen được sử dụng để kiểm tra sự hợp lý của các biến đại diện sau ước lượng GMM. Ngoài ra, Arellano và Bond phát triển một kiểm định khác để phát hiện các độ trễ không phù hợp của các biện đại diện, gọi là sự tự tương quan trong thành phần sai số đo lường (idiosyncratic disturbance term), \({\varepsilon _{it}}\). Dĩ nhiên sai số chung, \({\varepsilon _{it}}\), của mô hình được giả định tự tương quan bởi vì nó bao gồm các ảnh hưởng cố định, và các ước lượng được xây dựng để loại bỏ các ảnh hưởng này. Nhưng nếu vit tự …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button