Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Kiểm tra đồng kết hợp dữ liệu bảng – EViews

Nếu 2 chuỗi thời gian, X và Y, là đồng kết hợp thì phải tồn tại một mối quan hệ nhân quả Granger từ X đến Y hoặc từ Y đến X hoặc theo cả 2 hướng. Điều ngược lại là không đúng, nghĩa là, nếu tồn tại mối quan hệ nhân quả Granger 1 hoặc 2 hướng giữa X và Y không nhất thiết phải dẫn đến 2 chuỗi thòi gian X và Y là đồng kết hợp. 1. Một số kiểm định đồng kết hợp dữ liệu bảng EViews cung cấp nhiều thủ tục để thực hiện kiểm định đồng kết hợp trong dữ liệu bảng. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button