Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phân tích thành phần chính PCA trên EViews

Về mặt nguyên tắc thực hiện, phân tích thành phần chính PCA sẽ mô hình hóa cấu trúc phương sai của một tập biến quan sát bằng cách sử dụng kết hợp tuyến tính của các biến với mục đích trích được 1 số ít các thành phần có thể mô tả gần đúng nhất cấu trúc phương sai ban đầu. Những kết hợp tuyến tính trên được gọi là các thành phần (components) và các hệ số kết hợp được gọi là các hệ số tải (loadings). Ở phần hiệp phương sai với dữ liệu bảng (Panel covariances) chúng ta đã thảo luận làm thế nào để 1 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button