Hay cần họcKTL cơ bản

Làm nổi bật một thanh trên biểu đồ thanh

Để tạo một biểu đồ thanh trong đó làm nổi bật một thanh nào đó, trên Stata chúng ta sử dụng lệnh seperate phía trước câu lệnh graph bar như sau:

. sysuse auto, clear
(1978 automobile data)

. * Sử dụng lệnh split để tách chuỗi
. split make
variables created as string: 
make1 make2 make3

. drop make

. * Tạo biến nhà sản xuất
. encode make1, generate(make)

. * Tạo biến đời xe
. generate model = make2 + " " + make3

. * Tạo biến price1 ứng với giá xe của hãng Audi (make = 2) và price0 ứng với giá xe các hãng còn lại
. separate price, by(make==2)

Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
price0     int   %8.0gc        price, !(make==2)
price1     int   %8.0gc        price, make==2

. * Vẽ biểu đồ với các thanh là giá trung bình
. graph hbar (mean) price0 price1 if foreign == 1, nofill over(make, sort((mean) price) desc) legend(off)

. graph export audi.png, replace
file audi.png saved as PNG format
Làm nổi bật một thanh trên biểu đồ thanh
Làm nổi bật giá bán trung bình của dòng xe ngoại Audi trên biểu đồ thanh

Ở đây, một số câu lệnh hữu ích mà chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn qua lệnh help của Stata.

 • Lệnh split sẽ tách một chuỗi kí tự thành các biến với giá trị là mỗi thành phần từ chuỗi ban đầu dựa trên dấu ngăn cách được thiết lập ở tùy chọn parse(), mặc định là khoảng trắng.
 • Lệnh encode mã hóa một biến dạng chuỗi thành một biến mới dạng số. Ngược lại, để tạo một biến dạng chuỗi từ biến dạng số thì dùng lệnh decode.
 • Lệnh seperate tạo các biến mới theo điều kiện biểu thức hoặc các mức giá trị tương ứng của biến danh mục.
Source
SDAS
Back to top button