Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Lý thuyết ước lượng dữ liệu bảng

Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: \({Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}}\begin{array}{ccccccccccccccc}{}&{}&{(1)}\end{array}\) Chúng ta có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng phương trình 1, tuy nhiên, việc ước lượng bằng OLS sẽ vi phạm các tính chất sau: Tính ngẫu nhiên trong việc chọn mẫu Không xét đến các đặc điểm riêng của các đối tượng bảng hoặc sự thay đổi của những đối tượng này theo thời gian. Xuất phát điểm của mỗi đối tượng bảng có thể khác nhau, không đòi hỏi tất cả các đối tượng bảng đều có chung một điểm …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button