Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Lý thuyết ước lượng mô hình ARDL

Mô hình ARDL là viết tắt của Autoregressive Distributed Lag, tạm dịch là mô hình tự hồi quy phân phối trễ. Mô hình ARDL bắt đầu được sử dụng trong vài thập kỉ qua nhưng gần đây được sử dụng phổ biến hơn trong các nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa các biến kinh tế. Mô hình ARDL cũng được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp, ước lượng động các mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn, và đặc biệt hữu ích trong các trường hợp mô hình có các biến chuỗi ở dạng hỗn hợp giữa dừng hoặc không dừng.

I. Giới thiệu về ARDL

  1. Đặt vấn đề

Về cơ bản, một mô hình ARDL có dạng như sau:
yt = β0 + β1yt-1 + .......+ βpyt-p + α0xt + α1xt-1 + α2xt-2 + ......... + αqxt-q + εt (1)
trong đó: εt là một sai số nhiễu ngẫu nhiên (không có sự tự tương quan)

Mô hình ARDL(p,q) của yt được giải thích bởi 2 thành phần: (i) thành phần “tự hồi quy” bao gồm p biến trễ của chính nó, yt-1, yt-2, …, yt-p và (ii) thành phần “phân phối trễ” của các biến giải thích khác (x) với q độ trễ. Đôi khi giá trị hiện tại của x là xt được loại bỏ khỏi thành phần “phân phối trễ” như một dạng của mô hình cấu trúc.

Ghi chú: với sự hiện diện của các biến trễ phụ thuộc là các biến giải thích trong mô hình thì việc sử dụng ước lượng OLS cho mô hình ARDL sẽ cho kết quả ước lượng của các hệ số bị chệch. Nếu thành phần sai số nhiễu ngẫu nhiên có hiện tượng tự tương quan thì OLS sẽ là một ước lượng không tin cậy và trong trường hợp này ước lượng biến công cụ thông thường sẽ được sử dụng.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button