Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Hướng nghiên cứuKTL nâng cao

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI

BODY{background-color: ffffff;
font-family: monaco, "courier new", monospace;
color: #000000}
.input {color: #CC6600}
.result{color: #000099}
.error{color: #dd0000}

. import excel data2610.xls, sheet("du lieu") firstrow clear
. egen id = group(country)
. destring year, force replace
year contains nonnumeric characters; replaced as int
. xtset id year
panel variable: id (strongly balanced)
time variable: year, 1996 to 2013
delta: 1 unit
. global mh1 gro inf lncost lnelectric op risk tax
. global mh2 gro inf lncost lnelectric risk tax op1 op2
. global mh3 gro inf lncost lnelectric risk tax op1
. global mh4 gro inf lncost lnelectric risk tax op2
. global . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Back to top button