Xử lý dữ liệu

Minh họa tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Sử dụng lệnh table kết hợp với lệnh collect trên Stata 17

Ở hai bài viết trước, chúng ta đã làm quen với câu lệnh table và collect để tạo một bảng tổng hợp cơ bản và xuất kết quả bảng này ra Word. Bài viết này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và minh họa cách sử dụng lệnh collect để từng bước tạo ra được một bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê được định dạng theo yêu cầu. Quy trình các bước thực hiện tạo bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê của các biến cũng được mô tả chi tiết.

Dữ liệu

Tôi tiếp tục thực hành trên bộ dữ liệu NHANES-II 1 và xem sơ qua các biến trong bộ dữ liệu.

. webuse nhanes2, clear

. describe highbp age hgb hct iron albumin vitaminc zinc copper lead   ///
>   height weight bmi bpsystol bpdiast tcresult tgresult hdresult

Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
highbp     byte  %8.0g        * High blood pressure
age       byte  %9.0g         Age (years)
hgb       float  %9.0g         Hemoglobin (g/dL)
hct       float  %9.0g         Hematocrit (%)
iron      int   %9.0g         Serum iron (mcg/dL)
albumin     float  %9.0g         Serum albumin (g/dL)
vitaminc    float  %9.0g         Serum vitamin C (mg/dL)
zinc      int   %9.0g         Serum zinc (mcg/dL)
copper     int   %9.0g         Serum copper (mcg/dL)
lead      byte  %9.0g         Lead (mcg/dL)
height     float  %9.0g         Height (cm)
weight     float  %9.0g         Weight (kg)
bmi       float  %9.0g         Body mass index (BMI)
bpsystol    int   %9.0g         Systolic blood pressure
bpdiast     int   %9.0g         Diastolic blood pressure
tcresult    int   %9.0g         Serum cholesterol (mg/dL)
tgresult    int   %9.0g         Serum triglycerides (mg/dL)
hdresult    int   %9.0g         High density lipids (mg/dL)

Recode levels

Đầu tiên, tôi thử tạo một bảng tần suất đơn giản như sau:

. #delimit ;
delimiter now ;
. table (var) (highbp),
>  statistic(fvfrequency sex)
>  statistic(fvpercent sex) 
>  statistic(mean age) 
>  statistic(sd age) 
>  nototal;

────────────────────────────┬───────────────────────
              │  High blood pressure 
              │     0      1
────────────────────────────┼───────────────────────
Sex=Male          │            
 Factor variable frequency │   2,611    2,304
 Factor variable percent  │   43.70    52.65
Sex=Female         │            
 Factor variable frequency │   3,364    2,072
 Factor variable percent  │   56.30    47.35
Age (years)         │            
 Mean           │  42.16502  54.97281
 Standard deviation    │  16.77157  14.90897
────────────────────────────┴───────────────────────

. #delimit cr
delimiter now cr

Ở đây, tôi sử dụng tuỳ chọn nototal để bỏ cột total ở bảng tần suất.

Tiếp đến, tôi xem qua các dimension của collection hiện tại qua lệnh collect dims

. collect dims
Collection dimensions
Collection: Table
─────────────────────────────────────────
          Dimension  No. levels
─────────────────────────────────────────
Layout, style, header, label
           cmdset  1     
           colname  3     
           command  1     
           highbp  2     
           result  4     
           statcmd  4     
             var  3     

Header, label
             sex

Style only
        border_block  4     
          cell_type  4     
─────────────────────────────────────────

Tôi thử lướt qua các giá trị và nhãn của dimension result (được tạo từ tuỳ chọn statistic)

. collect label list result, all
 Collection: Table
  Dimension: result
    Label: Result
Level labels:
 fvfrequency Factor variable frequency
  fvpercent Factor variable percent
    mean Mean
     sd Standard deviation

Kết quả cho thấy dimension result có 4 level là fvfrequency, fvpercent, mean, và sd. Tương tự như các giá trị của của biến danh mục, tôi có thể phân nhóm hay mã hoá lại (recode) các giá trị của dimension này.

Cụ thể, tôi sử dụng collect recode tạo ra hai level: column1 và column2. Sau đó, tôi gom
fvfrequency và mean vào column1; trong khi fvpercent và sd vào column2.

. #delimit ;
delimiter now ;
. collect recode result fvfrequency = column1
>          fvpercent  = column2
>          mean    = column1
>          sd     = column2;
(12 items recoded in collection Table)

. #delimit cr              
delimiter now cr
. collect label list result, all
 Collection: Table
  Dimension: result
    Label: Result
Level labels:
   column1 
   column2 
 fvfrequency Factor variable frequency
  fvpercent Factor variable percent
    mean Mean
     sd Standard deviation

Như vậy, chúng ta thấy hai level mới, column1 và column2 đã xuất hiện ở dimension result bên cạnh các level ban đầu.

Thiết lập bố cục

Sử dụng collect layout để thay đổi bố cục của bảng. Với kết quả từ bảng trên thì dòng vẫn là
var, và cột đầu tiên vẫn là highbp. Tôi có thể lồng hai level column1column2 của dimension result bên dưới dimension highbp, bằng cách khai báo highbp#result[column1 column2] ở column dimension.

. collect layout (var) (highbp#result[column1 column2])
Collection: Table
   Rows: var
  Columns: highbp#result[column1 column2]
  Table 1: 3 x 4

────────────┬───────────────────────────────────────────
      │       High blood pressure      
      │      0           1     
      │  column1  column2  column1  column2
────────────┼───────────────────────────────────────────
Sex=Male  │   2611  43.69874    2304  52.65082
Sex=Female │   3364  56.30126    2072  47.34918
Age (years) │ 42.16502  16.77157  54.97281  14.90897
────────────┴───────────────────────────────────────────

Ý nghĩa highbp#result[column1 column2]

 • Toán tử # cho biết sự tương tác (lồng) giữa hai dimension, với ý nghĩa rằng dimension đứng sau sẽ được lồng vào dimension đứng trước.
 • result[column1 column2] chỉ định sử dụng hai level có tên là column1column2 của dimension result

Bằng cách thêm các biến khác vào tuỳ chọn statistic(), tôi có thể lập một bảng thống kê mô tả cho nhiều biến. Ở đây, tôi sẽ thực hiện thống kê giá trị trung bình, độ lệch chuẩn cho age, bmi, tcresult, tgresulthdresult; thống kê tần suất cho race, sexhlthstat.

. #delimit ;
delimiter now ;
. table (var) (highbp),
>  statistic(mean age bmi)
>  statistic(sd  age bmi)
>  statistic(fvfrequency sex race hlthstat)
>  statistic(fvpercent  sex race hlthstat)
>  statistic(mean tcresult tgresult hdresult)
>  statistic(sd  tcresult tgresult hdresult)
>  nototal;

───────────────────────────────────┬───────────────────────
                  │  High blood pressure 
                  │     0      1
───────────────────────────────────┼───────────────────────
Age (years)            │            
 Mean               │  42.16502  54.97281
 Standard deviation        │  16.77157  14.90897
Body mass index (BMI)       │            
 Mean               │  24.20231  27.36081
 Standard deviation        │  4.100279  5.332119
Sex=Male              │            
 Factor variable frequency    │   2,611    2,304
 Factor variable percent     │   43.70    52.65
Sex=Female             │            
 Factor variable frequency    │   3,364    2,072
 Factor variable percent     │   56.30    47.35
Race=White             │            
 Factor variable frequency    │   5,317    3,748
 Factor variable percent     │   88.99    85.65
Race=Black             │            
 Factor variable frequency    │    545     541
 Factor variable percent     │    9.12    12.36
Race=Other             │            
 Factor variable frequency    │    113     87
 Factor variable percent     │    1.89    1.99
Health status=Excellent      │            
 Factor variable frequency    │   1,649     758
 Factor variable percent     │   27.61    17.32
Health status=Very good      │            
 Factor variable frequency    │   1,666     925
 Factor variable percent     │   27.89    21.14
Health status=Good         │            
 Factor variable frequency    │   1,572    1,366
 Factor variable percent     │   26.32    31.22
Health status=Fair         │            
 Factor variable frequency    │    766     904
 Factor variable percent     │   12.82    20.66
Health status=Poor         │            
 Factor variable frequency    │    310     419
 Factor variable percent     │    5.19    9.57
Health status=Blank but applicable │            
 Factor variable frequency    │     10      4
 Factor variable percent     │    0.17    0.09
Serum cholesterol (mg/dL)     │            
 Mean               │  208.7272  229.8798
 Standard deviation        │  47.28725  49.58294
Serum triglycerides (mg/dL)    │            
 Mean               │  129.2284  166.0427
 Standard deviation        │  83.92955  109.1998
High density lipids (mg/dL)    │            
 Mean               │  49.94449  49.21784
 Standard deviation        │  14.14055  14.54068
───────────────────────────────────┴───────────────────────

. #delimit cr
delimiter now cr

Khi đó, bảng thống kê mô tả cho các biến sẽ như sau:

. #delimit ;
delimiter now ;
. collect recode result fvfrequency = column1
>          fvpercent  = column2
>          mean    = column1
>          sd     = column2;
(64 items recoded in collection Table)

. #delimit cr  
delimiter now cr
. collect layout (var) (highbp#result[column1 column2])

Collection: Table
   Rows: var
  Columns: highbp#result[column1 column2]
  Table 1: 16 x 4

───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
                  │       High blood pressure      
                  │      0           1     
                  │  column1  column2  column1  column2
───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────
Age (years)            │ 42.16502  16.77157  54.97281  14.90897
Body mass index (BMI)       │ 24.20231  4.100279  27.36081  5.332119
Sex=Male              │   2611  43.69874    2304  52.65082
Sex=Female             │   3364  56.30126    2072  47.34918
Race=White             │   5317  88.98745    3748  85.64899
Race=Black             │    545  9.121339    541  12.36289
Race=Other             │    113  1.891213     87  1.988117
Health status=Excellent      │   1649  27.60757    758  17.32176
Health status=Very good      │   1666  27.89218    925  21.13803
Health status=Good         │   1572  26.31843    1366  31.21572
Health status=Fair         │    766  12.82438    904  20.65814
Health status=Poor         │    310  5.190022    419  9.574954
Health status=Blank but applicable │    10  .1674201     4  .0914077
Serum cholesterol (mg/dL)     │ 208.7272  47.28725  229.8798  49.58294
Serum triglycerides (mg/dL)    │ 129.2284  83.92955  166.0427  109.1998
High density lipids (mg/dL)    │ 49.94449  14.14055  49.21784  14.54068
───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────

Định dạng hiển thị số

Ở bài trước, tôi đã sử dụng tuỳ chọn nformat()sformat() của câu lệnh
table để định dạng hiển thị số trong bảng kết quả. Chúng ta cũng có thể sử dụng collect style cell để áp dụng các định dạng số khác nhau cho các ô khác nhau trong bảng kết quả. Lệnh collect style cell sử dụng các dimension và level để đề cập đến các ô trong bảng.

. collect style cell var[sex race hlthstat]#result[column1], nformat(%6.0fc)
. collect style cell var[sex race hlthstat]#result[column2], nformat(%6.1f) sformat("%s%%")
. collect style cell var[age bmi tcresult tgresult hdresult]#result[column1 column2], nformat(%6.1f)
. collect style cell var[age bmi tcresult tgresult hdresult]#result[column2], sformat("(%s)")

. collect preview

───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                  │      High blood pressure     
                  │     0          1    
                  │ column1  column2  column1  column2
───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
Age (years)            │   42.2  (16.8)   55.0  (14.9)
Body mass index (BMI)       │   24.2   (4.1)   27.4   (5.3)
Sex=Male              │  2,611   43.7%   2,304   52.7%
Sex=Female             │  3,364   56.3%   2,072   47.3%
Race=White             │  5,317   89.0%   3,748   85.6%
Race=Black             │   545   9.1%    541   12.4%
Race=Other             │   113   1.9%    87   2.0%
Health status=Excellent      │  1,649   27.6%    758   17.3%
Health status=Very good      │  1,666   27.9%    925   21.1%
Health status=Good         │  1,572   26.3%   1,366   31.2%
Health status=Fair         │   766   12.8%    904   20.7%
Health status=Poor         │   310   5.2%    419   9.6%
Health status=Blank but applicable │    10   0.2%     4   0.1%
Serum cholesterol (mg/dL)     │  208.7  (47.3)   229.9  (49.6)
Serum triglycerides (mg/dL)    │  129.2  (83.9)   166.0  (109.2)
High density lipids (mg/dL)    │   49.9  (14.1)   49.2  (14.5)
───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────

Ý nghĩa các dòng lệnh

 • Toán tử # ở lệnh đầu tiên sẽ chọn các ô thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện.
 • Điều kiện dòng: row dimension var với ba level là sex, race và hlthstat
 • Điều kiện cột: column dimension result với level là column1
 • Việc giải thích toán tử # ở các dòng còn lại có ý nghĩa tương tự như dòng đầu tiên
 • nformat(%6.0fc): định dạng số, không số thập phân và có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn.
 • nformat(%6.1fc): định dạng số, có một số thập phân và có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn.
 • sformat(“%s%%”): thêm kí tự % ở cuối số.
 • sformat(“(%s)”): thêm cặp dấu ngoặc đơn bao quanh số.

Thiết lập nhãn cột

Đoạn chương trình bên dưới sẽ điều chỉnh nhãn hiển thị để bảng nhìn gọn và dễ hiểu hơn.

. collect label dim highbp "Hypertension", modify
. collect label levels highbp 0 "No" 1 "Yes"
. collect style header result, level(hide)
. collect preview

───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────
                  │      Hypertension     
                  │    No        Yes   
───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────
Age (years)            │  42.2  (16.8)  55.0  (14.9)
Body mass index (BMI)       │  24.2  (4.1)  27.4   (5.3)
Sex=Male              │ 2,611  43.7%  2,304   52.7%
Sex=Female             │ 3,364  56.3%  2,072   47.3%
Race=White             │ 5,317  89.0%  3,748   85.6%
Race=Black             │  545   9.1%   541   12.4%
Race=Other             │  113   1.9%   87   2.0%
Health status=Excellent      │ 1,649  27.6%   758   17.3%
Health status=Very good      │ 1,666  27.9%   925   21.1%
Health status=Good         │ 1,572  26.3%  1,366   31.2%
Health status=Fair         │  766  12.8%   904   20.7%
Health status=Poor         │  310   5.2%   419   9.6%
Health status=Blank but applicable │   10   0.2%    4   0.1%
Serum cholesterol (mg/dL)     │ 208.7  (47.3)  229.9  (49.6)
Serum triglycerides (mg/dL)    │ 129.2  (83.9)  166.0  (109.2)
High density lipids (mg/dL)    │  49.9  (14.1)  49.2  (14.5)
───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────

Ở đây,

 • Dòng 1: sử dụng collect label dim highbp để thay đổi nhãn của dimension highbp
 • Dòng 2: sử dụng collect label levels highbp để thay đổi level của dimension highbp
 • Dòng 3: sử dụng collect style header result, level(hide) để ẩn level của một dimension result

Thiết lập nhãn dòng

Sử dụng lệnh collect style row để thay đổi các thiết lập hiển thị dòng của bảng.

 • Tham số stack của câu lệnh sẽ lồng các level của dimension lại với nhau thay vì hiển thị riêng rẽ. Chẳng hạn, level MaleFemale sẽ đứng cạnh nhau bên dưới nhãn Sex của dimension Sex.
 • Tuỳ chọn nobinder sẽ bỏ dấu = xuất hiện ở giữa dimension và level của nó.
 • Tuỳ chọn spacer sẽ thêm một khoảng trắng giữa các level được tạo bởi các tuỳ chọn
  statistic() khác nhau.
. collect style row stack, nobinder spacer
. collect style cell border_block, border(right, pattern(nil))
. collect preview

─────────────────────────────────────────────────────────────
                    Hypertension     
                  No        Yes   
─────────────────────────────────────────────────────────────
Age (years)          42.2  (16.8)  55.0  (14.9)
Body mass index (BMI)     24.2  (4.1)  27.4   (5.3)
                               
Sex                             
 Male            2,611  43.7%  2,304   52.7%
 Female           3,364  56.3%  2,072   47.3%
Race                             
 White           5,317  89.0%  3,748   85.6%
 Black            545   9.1%   541   12.4%
 Other            113   1.9%   87   2.0%
Health status                        
 Excellent         1,649  27.6%   758   17.3%
 Very good         1,666  27.9%   925   21.1%
 Good            1,572  26.3%  1,366   31.2%
 Fair             766  12.8%   904   20.7%
 Poor             310   5.2%   419   9.6%
 Blank but applicable     10   0.2%    4   0.1%
                               
Serum cholesterol (mg/dL)  208.7  (47.3)  229.9  (49.6)
Serum triglycerides (mg/dL) 129.2  (83.9)  166.0  (109.2)
High density lipids (mg/dL)  49.9  (14.1)  49.2  (14.5)
─────────────────────────────────────────────────────────────

Xuất kết quả ra file Word

Khi đã hài lòng với dạng hiển thị của bảng, tôi có thể xuất kết quả ra file Word. Sử dụng lệnh putdocx để thêm tiêu đề, các đề mục và những nội dung mô tả cần thiết trước khi chèn
bảng vừa tạo. Cuối cùng, tôi sử dụng lệnh putdocx collect để xuất bảng kết quả ra tài liệu.

. putdocx begin
. putdocx paragraph, style(Title)
. putdocx text ("Hypertension in the United States")
. putdocx paragraph, style(Heading1)
. putdocx text ("The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)")
. putdocx paragraph
. putdocx text ("Hypertension is a major cause of morbidity and mortality in ")
. putdocx text ("the United States. This report will explore the predictors ")
. putdocx text ("of hypertension using the NHANES dataset.")
. collect style putdocx, layout(autofitcontents) ///
>           title("Table 1: Descriptive Statistics by Hypertension Status")
. putdocx collect
(collection Table posted to putdocx)
. putdocx save Table3.docx, replace
successfully replaced "D:/GitHub/TNS/premium/Table3.docx"

Tổng kết

Để tạo các bảng tổng hợp kiểm định thống kê cho các biến, đầu tiên tạo các bảng đơn giản bằng cách sử dụng lệnh table với tuỳ chọn statistic(). Sau đó,

 • sử dụng collect label để đổi tên các nhãn của các dimension và level,
 • sử dụng collect style row để tinh chỉnh nhãn của các dòng,
 • sử dụng collect style cell để loại đường kẻ đứng.

Sau đó, sử dụng collect style putdocx và putdocx collect để điều chỉnh và xuất
bảng tổng hợp sang Word.

Ngoài ra, một số câu lệnh hay được sử dụng trong bài viết như:

 • collect recode để mã hoá các level của một dimension
 • collect layout để thiết lập bố cục bảng
 • collect style cell để thực hiện các định dạng số

Bài viết được tổng hợp từ The Stata Blog 2

Tài liệu tham khảo


 1. McDowell A, Engel A, Massey JT, Maurer KPlan and operation of the Second National Health and Nutrition Examination Survey, 1976-1980Vital Health Stat 11981;(15):1-144PMID:
  7344293.↩︎
 2. Customizable tables in Stata 17, part 3: The classic table 1 tại:
  https://blog.stata.com/2021/06/24/customizable-tables-in-stata-17-part-3-the-classic-table-1/↩︎
Back to top button