Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa ước lượng mô hình FMOLS DOLS CCR

Sử dụng lệnh cointreg trên Stata

Khi làm việc với các dữ liệu bảng, dữ liệu thời gian thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra tính dừng của các chuỗi. Các chuỗi phải đảm bảo là dừng trước khi được đưa vào mô hình ước lượng. Một chuỗi không dừng ở bậc gốc I(0) sẽ được lấy sai phân và kiểm tra tính dừng của chuỗi sai phân này. Thông thường, chúng ta chỉ xét đến tính dừng ở chuỗi sai phân bậc 1, I(1). Trong nhiều trường hợp, giữa các chuỗi dừng I(1) tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp hay mối quan hệ dài hạn giữa các chuỗi. Khi đó, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button