Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thực hành ước lượng mô hình PMG, MG, DFE trên Stata

Lựa chọn mô hình PMG - mô hình MG và DFE với câu lệnh xtpmg

Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi dừng hỗn hợp I(0) và I(1) thì sử dụng các mô hình PMG, MG hoặc DFE để ước tính mối quan hệ dài hạn giữa các biến. Việc sử dụng ước lượng nào là tùy thuộc vào tính đồng nhất giữa các đối tượng bảng trên các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn. Lựa chọn mô hình PMG, MG, DFE Theo đó, mô hình MG (Pesaran and Smith, 1995) cho phép sự khác nhau trong cả hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn giữa các đơn vị bảng. Mô …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button