Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Phần 2
Vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công
Vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công

Mô hình chính sách công – Phần 2

phần 1 chúng ta đã giới thiệu sơ bộ về mô hình phân tích chính sách công, cũng như 7 bước tổng quát để xây dựng mô hình phân tích chính sách công, ở phần này tôi sẽ giới thiệu về vấn đề nghiên cứu trong chính sách công.

1.

Định nghĩa vấn đề chính sách

Các nhà phân tích hoặc hoạch định chính sách có thể dễ dàng nhận diện một vấn đề nổi bật (chẳng hạn lũ lụt ở miền trung) và xác định rõ ràng đây là một vấn đề chính sách.