KTL nâng cao

Phương pháp GMM: D-GMM và S-GMM

Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng như Fixed effect (FE, FD, LSDV) hoặc Random effects được sử dụng chủ yếu để ước lượng các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính. Với mô hình này, sự tồn tại của các vấn đề như tự tương quan của các sai số, cũng như tính chất động của mô hình được thể hiện qua các biến trễ phụ thuộc (vấn đề biến nội sinh) sẽ làm thiên chệch kết quả ước lượng. Mô hình dữ liệu bảng tồn tại các vấn đề này được gọi là mô hình bảng động tuyến tính. Mô hình bảng động tuyến …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button