KTL nâng cao

Phương pháp ước lượng D-GMM

Phương trình mức (Level equation) với các ước lượng GMM bao gồm LSDV, FE, 2SLS chỉ sử dụng phù hợp khi: Các sai số chưa biến đổi (untransformed errors) có phân phối iid và, Biến đổi trực giao các độ lệch được sử dụng, để giữ cho ma trận của các độ lệch có dạng đối xứng cầu (spherical). Ngược lại, ước lượng D-GMM sẽ được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, để thực hiện ước lượng D-GMM, chúng ta phải ước lượng ma trận \({\Omega ^*}\), ma trận hiệp phương sai của các sai số biến đổi và thực hiện lặp lại đối với ước lượng GMM 2 …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button