Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thang đo Thurstone – Thurstone scale

Thang đo Thurstone là một trong ba đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Ba cách để phát triển một thang đo Thurston là: phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau (method of equal-appearing intervals); phương pháp khoảng kế tiếp bằng nhau (method of successive intervals); và phương pháp so sánh cặp đôi (method of paired comparisons). Các phương pháp khác nhau về cách về giá trị các biến trong thang đo, tuy nhiên, kết quả thang đo sẽ được đánh giá theo cùng một cách. Phần trình bày bên dưới minh họa cách xây dựng thang đo Thurstone theo phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button