Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Tính toán thang đo tổng hợp

Tiếp theo bài đánh giá tính hợp lí của phân tích nhân tố, bài viết sau sẽ trình bày chi tiết cách tính thang đo tổng hợp. Theo đó, có ba cách để tính thang đo tổng hợp của mỗi nhân tố là phép thang đo lấy tổng (summated scales), điểm nhân tố (factor scores) và lựa chọn biến thay thế. Có 2 cách chính để tính một thang đo lấy tổng là cách tính cộng và lấy trung bình các biến thành phần của thang đo. Tuy nhiên, dù là tính tổng hoặc trung bình thì trong một số trường hợp các biến thành phần có các …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button