Bảng traKTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Tính toán xác suất trên Stata

Việc tính toán các giá trị xác suất là rất phổ biến trong các kiểm định hoặc phân tích thống kê. Thay vì sử dụng các bảng tra các phân phối thì làm thế nào trên Stata chúng ta có thể tính toán giá trị xác suất ứng với mỗi giá trị của các phân phối thường gặp như phân phối chuẩn, phân phối Chi – bình phương, phân phối Student, phân phối Fisher và các dạng phân phối khác. Hoặc ngược lại, từ mức ý nghĩa (xác suất) cho trước chúng ta tính toán giá trị của các phân phối trên như thế nào? Cũng như đôi khi chúng ta muốn tính toán nhanh các giá trị giai thừa, hoán vị, tổ hợp trên Stata thì làm thế nào? Bài viết sau sẽ minh họa cách chuyển đổi qua lại giữa giá trị xác suất – giá trị của phân phối và cách tính các phép toán thống kê cơ bản trên Stata.

Tải về

Back to top button