KTL cơ bảnXử lý dữ liệu

Tips: Sử dụng lệnh log trong Stata

Lệnh log được sử dụng để tạo file nhật ký ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện với các kết quả đi kèm câu lệnh. File nhật ký (log file) này có thể được xem là một minh chứng cho những gì bạn thực hiện.

Cú pháp lệnh log trong Stata

log using filename [, append replace [text|smcl] name(logname) nomsg]

Lệnh log using sẽ tạo một file nhật ký (filename) dạng text (đuôi .log) hoặc dạng scml.

Có thể nhiều file log được mở trong quá trình xử lý. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tùy chọn name(logname) để tạo file nhật ký cho phần cụ thể. Giá trị mặc định của tùy chọn name là unnamed như thường thấy ở các file log.

. log close
   name: <unnamed>
    log: F:\3. MODEL\VIETLOD\ARDL0703.log
 log type: text
 closed on:  7 Mar 2021, 16:02:33

Tương tự, có mở thì phải đóng. Lệnh log using dùng để mở (bắt đầu) ghi nhận thì lệnh log close được dùng để đóng (lưu lại) file nhật ký đang mở. Nếu đã sử dụng nhiều file log thì cần xác định rõ file log nào được đóng ở tùy chọn name(logname) tương tự log using.

Sử dụng tùy chọn name(logname) trong câu lệnh log using để hiển thị tên logname trong phần log close

Ngoài ra, sử dụng cặp lệnh capture log close để dofile vẫn tiếp tục chạy không khỏi phải đóng file log mỗi khi chạy. Việc sử dụng lệnh capture để dofile vẫn có thể tiếp tục chạy nếu gặp lỗi không có file log nào được mở.

Back to top button