Hướng nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính

Xuất phát ý tưởng

Bài báo “Thị trường chứng khoán và Công ty kiểm toán” của TS. Võ Đình Trí đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trang 14-15 (số ra ngày 2/6/2022) cho thấy:

Trách nhiệm pháp lý –> Chất lượng kiểm toán –> Chất lượng báo cáo tài chính –> Giảm thiểu rủi ro giá chứng khoán giảm mạnh đột ngột.

Một số yếu tố được đề cập trong bài báo

  • Quốc gia: đang phát triển, phát triển
  • Loại hình công ty kiểm toán: trách nhiệm hữu hạn (LLC), hợp danh (LLP)
  • Quy mô công ty kiểm toán: nhỏ và vừa, trung bình, lớn
  • Chi phí kiểm toán

Ý tưởng nghiên cứu

Từ các ý trên, một ý tưởng nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán hoặc chất lượng báo cáo tài chính trong bối cảnh nỗ lực lành mạnh hóa thị trường chứng khoán của UBCK và chính phủ.

  1. Các yếu tố xem xét bao gồm các yếu tố đã liệt kê ở trên và bổ sung thêm khi lược khảo.
  2. Dữ liệu thu thập ở các quốc gia có tính khả thi về dữ liệu trong khoảng thời gian xem xét.
  3. Phương pháp ước lượng sử dụng là phương pháp dữ liệu bảng, quan tâm đến tính nội sinh của biến khi lược khảo.

Nội dung bài báo:

Các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

Các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán trang 14

Các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán
Các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán trang 15

Bài liên quan

Back to top button