Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng các mối quan hệ sử dụng phân tích nhánh

Sử dụng phân tích nhánh Các sơ đồ nhánh là đơn vị căn bản cho phân tích nhánh – một quy trình cho ước lượng thực nghiệm của độ lớn các mối quan hệ được mô tả trong sơ đồ nhánh. Phân tích nhánh tính toán độ lớn của các mối quan hệ bằng cách sử dụng chỉ một ma trận tương quan hoặc ma trận hiệp phương sai là yếu tố đầu vào. Ví dụ bên dưới sẽ minh họa cách ước lượng thực tế tính toán. Bước 1: Xác định các nhánh Bước đầu tiên là xác định tất cả các mối quan hệ liên kết …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button