Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

Kiểm định Bound, xác định điểm gãy cấu trúc

MÔ HÌNH ARDL Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh ardl để ước lượng mô hình ARDL tổng quát cho các chuỗi thời gian. Câu lệnh ardl sẽ tính toán các hệ số ngắn hạn, hệ số dài hạn, hệ số điều chỉnh cân bằng. Đồng thời, câu lệnh cũng hỗ trợ kiểm tra sự tồn tại của mối quan hệ đồng tích hợp dưới dạng thành phần hiệu chỉnh sai số (EC). Ngoài ra, câu lệnh còn hỗ trợ rất nhiều câu lệnh hậu kiểm (postestimation) giúp người sử dụng dễ dàng kiểm tra các giả định của mô hình như phương sai thay …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button