KTL nâng cao

Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

Câu lệnh xthenreg

Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg. Trong trường hợp bảng động thì câu lệnh xthenreg do Seo và Shin (2019) phát triển sẽ phù hợp hơn xthreg trong việc ước lượng ngưỡng. Với việc sử dụng ước lượng GMM, xthenreg xử lý hiệu quả vấn đề biến nội sinh và cho kết quả tin cậy hơn xthreg. Tuy nhiên, hạn chế của xthenreg là không xác định được số ngưỡng (mặc định tính toán cho một ngưỡng). Ước lượng ngưỡng trên Stata Các mô hình dữ liệu bảng với các tác động ngưỡng của …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button