Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

Câu lệnh xthenreg

Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg. Trong trường hợp bảng động thì câu lệnh xthenreg do Seo và Shin (2019) phát triển sẽ phù hợp hơn xthreg trong việc ước lượng ngưỡng. Với việc sử dụng ước lượng GMM, xthenreg xử lý hiệu quả vấn đề biến nội sinh và cho kết quả tin cậy hơn xthreg. Tuy nhiên, hạn chế của xthenreg là không xác định được số ngưỡng (mặc định tính toán cho một ngưỡng).

Ước lượng ngưỡng trên Stata
Các mô hình dữ liệu bảng với các tác động ngưỡng của Hansen (1999) đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực nghiệm. Ở đây, phương pháp ước lượng tác động cố định đã được sử dụng để xem xét quyết định đầu tư của các công ty trong điều kiện sự ràng buộc tài chính, hoặc mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế (Adam và Bevan 2005), mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng (Khan và Ssnhadji 2001)... Hiệu ứng ngưỡng trong mô hình cho phép đánh giá tác động bất đối xứng của các biến ngoại sinh, tùy thuộc giá trị của biến xác định ngưỡng là trên hay dưới ngưỡng chưa biết. Biến xác định ngưỡng thường được quyết định bởi mô hình kinh tế. Chẳng hạn, trong quyết định đầu tư vấn đề, quy mô của công ty thường được coi là một biến xác định ngưỡng. Wang (2015) đã phát triển một lệnh, xthreg để thực hiện các ước lượng ngưỡng Hansen trên Stata.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button