Quản trịTrắc nghiệm

332 câu trắc nghiệm Thương mại quốc tế

Phần 7 gồm 62 câu trắc nghiệm có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm Thương mại quốc tế (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 7 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 7 gồm 62 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

TMQT_1_271: Chủ thể của nền kinh tế thế giới bao gồm?
○ Xu hướng về sự bùng nổ của cách mạng KHKT đã có tác động làm thay đổi chính sách của Việt Nam?
● Đưa đến sự đột biến trong tăng trưởng
○ Đòi hỏi sự chú trọng trong việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ KHCN, công nghệ cả quản lý chất lượng
○ Có sự biến động sâu sắc về cơ cấu kinh tế, Tăng năng suất lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lực

TMQT_1_272: Những nguyên nhân cơ bản điều chỉnh quan hệ kinh tế quốc tế?
○ Chế độ nước ưu đãi nhất
○ Ngang bằng dân tộc
○ Tương hỗ
● Cả ba đáp án trên

TMQT_1_273: Yếu tố nào không phải là công cụ của chính sách thương mại?
○ Thuế quan
○ Quota
○ Trợ cấp xuất khẩu
● Trợ cấp nhập khẩu

TMQT_1_274: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư?
● Của tư nhân, công ty vào một công ty ở nước khác và trực tiếp điều hành công ty đó
○ Cho vay ưu đãi giữa chính phủ các nước
○ Dùng cải cách hành chính, tư pháp, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước
○ Mua cổ phiếu, trái phiếu của một doanh nghiệp ở nước khác

TMQT_1_275: Một trong các chức năng cơ bản của thị trường ngoại hối là
○ Xác định lượng tiền cần bơm vào lưu thông trong nước
● Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi ngoại tệ phục vụ cho chu chuyển, thanh toán quốc tế
○ Giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro bằng việc đầu tư ra nước ngoài
○ Cân bằng cán cân thanh toán quốc gia

TMQT_1_276: Khi tỷ giá hối đoái tăng lên sẽ?
● Hạn chế xuất khẩu tư bản
○ Hạn chế nhập khẩu tư bản
○ Hạn chế cả xuất khẩu và nhập khẩu tư bản
○ Không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu tư bản

TMQT_1_277: Nền kinh tế thế giới là tổng thể các mối quan hệ giữa
○ Các quốc gia
○ Các quốc gia với các tổ chức quốc tế
○ Các liên minh kinh tế quốc tế
● Tất cả đều đúng

TMQT_1_278: Đầu tư quốc tế là một hình thức di chuyển quốc tế về?
● Tư bản nói chung
○ Tiền
○ Tài sản
○ Vốn và con người

TMQT_1_279: Phương thức cung cấp ODA?
○ Hỗ trợ cán cân thanh toán và ngân sách
○ Hỗ trợ chương trình
○ Hỗ trợ dự án
● Tất cả các câu trên đều đúng

TMQT_1_280: Đặc điểm quan trọng của đầu tư gián tiếp nước ngoài là?
● Chủ đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của đối tượng đầu tư
○ Chủ đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của đối tượng đầu tư
○ Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư được phân chia theo tỉ lệ góp vốn trong vốn pháp định
○ Quyền quản lý, quyền điều hành đối tượng đầu tư phụ thuộc vào mức độ góp vốn

TMQT_1_281: Thu nhập quốc dân của Mỹ tăng lên trong khi thu nhập quốc dân của Việt Nam không thay đổi sẽ làm cho tỉ giá hối đoái giữa USD và VND?
○ Tăng lên
○ Không thay đổi
● Giảm xuống
○ Tất cả các câu trên đều sai

TMQT_1_282: Khi tỉ giá hối đoái tăng lên sẽ tác động đến thương mại quốc tế làm cho?
○ Xuất khẩu và nhập khẩu cùng tăng
○ Xuất khẩu và nhập khẩu cùng giảm
● Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm
○ Nhập khẩu tăng, xuât khẩu giảm

TMQT_1_283: Các nước thành viên phải gắn đồng tiền nước mình với đồng USD và từ đó gián tiếp gắn với vàng là đặc điểm củc
○ Chế độ bản vị tiền vàng
○ Chế độ bản vị vàng hối đoái
● Chế độ tỉ giá hối đoái cố định Bretton Woods
○ Tất cả các câu trên đều sai

TMQT_1_284: Nếu thu nhập quốc dân của Mỹ không thay đổi, thu nhập quốc dân của Châu Âu tăng lên và người Châu Âu trở nên thích xe Ford của Mỹ hơn thì tỉ giá hối đoái giữa đồng Euro và đồng USD sẽ?
● Tăng lên và xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ giảm
○ Tăng lên và xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ tăng
○ Giảm xuống và xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ giảm
○ Giảm xuống và xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ tăng


TMQT_1_285: Trong các điều kiện khác không đổi, nếu Mỹ tăng mức lãi suất tiền gửi trong khi Việt Nam vẫn giữ nguyên thì tỉ giá hối đoái giữa USD và VND sẽ?
○ Không thay đổi
● Tăng lên
○ Giảm xuống
○ Tất cả các câu trên đều sai

TMQT_1_286: Giả sử 1USD = 16 000 VND và mức lạm phát của Việt Nam là m % và mức lạm phát của Mỹ là n % thì tỉ giá hối đoái sau lạm phát là?
○ 1 USD = 16000 (1+ m %)
○ 1 USD = 16000 (1+ n %)
○ 1 USD = 16000 (1+ n%)/(1+ m %)
● 1 USD = 16000 (1+ m %)/(1+ n %)

TMQT_1_287: Ban đầu 1USD = 2 DEM; Sau đó 1USD = 2, 5 DEM; thì DEM giảm giá so với đồng USD là?
○ 0.25
○ 0.5
● 0.2
○ 0.75

TMQT_1_288: Nếu Việt Nam đặt ra hạn ngạch nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc thì?
○ Cung về đồng Việt Nam tăng và đồng Việt Nam lên giá
○ Cung về đồng Việt Nam giảm và đồng Việt Nam giảm giá
● Cầu về đồng Việt Nam tăng và đồng Việt Nam lên giá
○ Cầu về đồng Việt Nam giảm và đồng Việt Nam giảm giá

TMQT_1_289: Liên kết kinh tế là?
○ Quá trình phân công lao động diễn ra theo chiều sâu trên cơ sở nhận thức lợi ích thu được từ quá trình liên kết của các chính phủ
○ Việc các nước tham gia vào các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế trong khu vực hoặc toàn cầu như liên minh châu âu, khu vực buôn bán tự do ASEAN (AFTA), Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
○ Quá trình tất cả các nền kinh tế của các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới liên kết qua lại với nhau thông qua việc phối hợp cấc chính sách kinh tế quốc tế theo một khuôn khổ chung và có thể phát hành đồng tiền chung
● Tất cả các câu trên

TMQT_1_290: Bản chất của lợi thế so sánh là?
○ Lợi thế tuyệt đối
○ Lợi thế cạnh tranh
○ Chi phí cơ hội
● Sự tương quan về chi phí giữa các mặt hàng của một quốc gia trong sự so sánh tương ứng với quốc gia khác

TMQT_1_291: Hiện nay, trên thế giới, quá trình chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia được thông qua các hoạt động sau đây?
○ Mua bán trực tiếp giữa các đối tác
○ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
○ Đầu tư trực tiếp
● Tất cả các hoạt động nói trên và các kênh khác

TMQT_1_292: Phát biểu nào sau đây là đúng?
○ Lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo là sự kế thừa phát triển lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
○ Một nước gặp bất lợi về tất cả các mặt hàng thì không thể tham gia vào thương mại quốc tế
● Quá trình quốc tế trên cơ sở lợi thế tuyệt đối sẽ không làm thay đổi sản phẩm toàn thế giới
○ Theo lý thuyết của Adam Smith thì giá cả không hoàn toàn do chi phí quyết định

TMQT_1_293: Nhà nước quản lý hoạt động ngoại thương bằng các công cụ?
○ Hạn ngạch nhập khẩu
○ Các kế hoạch phát triển kinh tế
○ Hệ thống kho đệm và dự trữ quốc gia
● Cả a, b, c

TMQT_1_294: Tốc độ tăng trưởng của thương mại “vô hình” nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của thương mại “hữu hình” thể hiện?
● Sự thay đổi sâu sắc trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu hàng xuất nhập khẩu
○ Phạm vi phát triển của thương mại vô hình như dịch vụ quốc tế ngày càng mở rộng
○ Tỷ trọng hàng thô giảm, tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế tạo tăng
○ Cả A và C

TMQT_1_295: Các xu hướng chi phối hoạt động trực tiếp của 2 quốc gia trong quan hệ thương mại?
● Bảo hộ mậu dịch và tự do hoa thương mại
○ xu hướng: tăng thuế xuấ nhập khẩu, tự do hoá thương mại, bảo hộ mậu dịch
○ Quản lý toàn cầu hoá, cô lập nền kinh tế
○ Nhiều xu hướng ngược chiều nhau

TMQT_1_296: Sự khác nhau cơ bản giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài là?
● Hình thức đầu tư, quyền sở hữu của người đầy tư, quyền quản lý của nhà đầu tư
○ Thời gian, điạ điểm
○ Đối tượng hưởng lợi
○ Tỷ lệ vốn đầu tư

TMQT_1_297: Hai hệ thống tài chính thị trường ngoại hối: Anh – Mỹ, châu Âu có đặc điểm?
○ Đều sôi động và thuờng xuyên
● Thị trường Anh – Mỹ giao dịch thường xuyên giữa 1 số ngân hàng và người môi giới, chủ yếu qua điện thoại, telex. Thị trường châu Âu giao dịch hàng ngày giữa NHTM cỡ lớn, trên phạm vi cả nước ngoài
○ Hai hệ thống này thường xung đột và gây ra những biến động lớn của thị trường ngoại hối
○ Thị trường Anh – Mỹ chỉ giao dịch ở một số lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thị trường châu Âu hoạt động trên nhiều lĩnh vực nhiều quốc gia và luôn biến động

TMQT_1_298: Tỷ giá hối đoái?
○ Là mức chênh lệch giữa đồng tiền 1 quốc gia so với 1 ngoại tệ mạnh
○ Là tỷ số giữa sự biến động về sức mua của một đồng tiền và sức mua của đồng tiền đó tại năm gốc
○ là tỷ số ngân hàng thương mại qui ước cho đồng tiền nội tệ so vơi 1 đồng tiền mạnh để làm cơ sở qui đổi khi giao dịch quốc tế tại 1 thời điểm nhất định
● Là giá cả của một đơn vị tiền tệ của 1 quốc gia tính bằng tiền tệ của một quốc gia khác hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của các quốc gia khác nhau

TMQT_1_299: Hội nhập kinh tế Quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề chủ yếu nào sau đây?
● Đàm phán cắt giảm thuế quan, giảm, loại bỏ hàng rào phi thuế quan
○ Tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển dịch vụ trong nước
○ Giảm các trở ngại đối với kinh tế đối ngoại giữa các nước
○ Chống xung đột quốc tế

TMQT_1_300: Sau sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam sẽ nhận được những tác động tích cực
○ Khai thác hiệu quả lợi thế so sánh trong xuất khẩu nông sản
○ Tạo động lực cạnh tranh, kích thích việc ứng dụng công nghệ mới
○ Tạo một môi trường chính trị, luật pháp hành chính 1 cách rõ ràng và phù hợp với luật pháp quốc tế
● Tác động tổng hợp của các tác động tích cực nêu trên

1 2 3Next page
Back to top button