Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Áp dụng thực tiễn của mô hình DSGE trên Stata

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE) được sử dụng trong kinh tế học vĩ mô để mô hình hóa hành vi chung của các chuỗi thời gian tổng hợp như lạm phát, lãi suất và thất nghiệp. Chúng được sử dụng để phân tích chính sách, ví dụ, để trả lời câu hỏi, “Tác động của một sự gia tăng bất ngờ về lãi suất lên lạm phát và sản lượng đầu ra là gì?” Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần mô hình mối quan hệ giữa lãi suất, lạm phát, và sản lượng đầu ra. Các mô hình DSGE …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button