Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu mô hình hồi quy mở rộng, ERM

Extended Regression Models - Stata 15

Các nghiên cứu thực nghiệm thông thường là các nghiên cứu đối chứng phi ngẫu nhiên, và khi đó, có thể dẫn đến các vấn đề dữ liệu thường gặp như chọn mẫu thiên chệch (endogenous sample selection), tham gia đánh giá phi ngẫu nhiên (non-random treatment assignment) hoặc vấn đề về biến nội sinh (endogenous covariates). Trên Stata, tôi có thể giải quyết riêng rẽ từng vấn đề qua các câu lệnh như hồi quy Heckman (câu lệnh heckman – vấn đề thiên chệch do chọn mẫu), hồi quy biến công cụ (câu lệnh ivregress, ivreg2,… – vấn đề biến nội sinh) hoặc các câu lệnh đánh …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button