KTL nâng cao

Vận dụng mô hình DSGE trong hoạch định chính sách

Tiếp theo bài Hướng dẫn ước lượng và phân tích mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE), chúng ta đã biết cách xây dựng, thiết lập mô hình DSGE cũng như đã giải thích được các kết quả ước lượng từ mô hình. Bài hôm nay sẽ đi vào một khía cạnh vận dụng mô hình DSGE trong thực tế là mô phỏng hoạch định chính sách để xác định các tham số tối ưu cho việc thực hiện một chính sách theo yêu cầu. Một vận dụng thực tế của các mô hình DSGE là phân tích cú sốc hay phân tích các phản …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button