Home | Xem dạng Blog trang 30

Xem dạng Blog

Phương pháp ước lượng D-GMM

Mô hình bảng động tuyến tính có thể được ước lượng bằng phương pháp GMM. Phương pháp GMM có 2 dạng ước lượng thay thế lẫn nhau là ước lượng D-GMM và S-GMM.

Phương trình mức (Level equation) với các ước lượng GMM bao gồm LSDV, FE, 2SLS chỉ sử dụng phù hợp khi: Các sai số chưa biến đổi (untransformed errors) có phân phối iid và, Biến đổi trực giao các độ lệch được sử dụng, để giữ cho ma trận của các độ lệch có dạng đối xứng cầu (spherical). Ngược lại, ...

Đọc tiếp »

Phương pháp GMM: D-GMM và S-GMM

Khi T nhỏ ở mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính thì FE, LSDV, FD là không phù hợp. Khi đó, phương pháp GMM với MM, D-GMM, S-GMM sẽ ưu tiên được sử dụng.

Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng như Fixed effect (FE, FD, LSDV) hoặc Random effects được sử dụng chủ yếu để ước lượng các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính. Với mô hình này, sự tồn tại của các vấn đề như tự tương quan của các sai số, cũng như tính chất động của mô ...

Đọc tiếp »

Khắc phục tự tương quan – autocorrelation

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

Các vấn đề về sự tương quan của phần dư và phương sai thay đổi trong mô hình hồi quy OLS tuy không làm thiên chệch kết quả ước lượng của hệ số nhưng sẽ làm kết quả ước lượng không hiệu quả, nhất là các sai số chuẩn ước lượng của hệ số không còn là bé nhất. Các ...

Đọc tiếp »

Khắc phục phương sai thay đổi

Vấn đề phương sai thay đổi và sự tự tương quan tuy vẫn giữ được sự tin cậy trong hệ số ước lượng, nhưng không hiệu quả vì các sai số chuẩn không còn bé nhất

Các vấn đề về phương sai thay đổi và sự tự tương quan của phần dư trong mô hình hồi quy OLS tuy không làm thiên chệch kết quả ước lượng của hệ số nhưng sẽ làm kết quả ước lượng không hiệu quả, nhất là các sai số chuẩn ước lượng của hệ số không còn là bé nhất. ...

Đọc tiếp »