Newest 2023: Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng từ 2011

499.000 

Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng 2011 – 2023

Danh mục: Từ khóa:

Bạn đã từng gặp khó khăn hay mất nhiều thời gian để nối các bộ dữ liệu khảo sát? Sở dĩ như vậy là vì mã tỉnh  hay khóa chính để nối không thống nhất ở các bộ dữ liệu qua các năm khác nhau. Cảm nhận được những rắc rối, rà soát qua những lần merge, chúng tôi đã tạo sẵn bộ dữ liệu PAPI dạng bảng từ bộ 2011 đến bộ mới nhất 2023.

Bộ dữ liệu PAPI cập nhật đến 2023:
Stata (PAPI-2011-2023.dta) và
Excel (PAPI-2011-2023.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và 8 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Contains data
 Observations:      819         
  Variables:      20         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      int   %10.0g        Năm khảo sát
PAPI      double %10.0g        Chỉ số PAPI (không trọng số)
PL       double %10.0g        Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
TR       double %10.0g        Công khai, minh bạch
VC       double %10.0g        Trách nhiệm giải trình với người dân
CC       double %10.0g        Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
PA       double %10.0g        Thủ tục hành chính công
PS       double %10.0g        Cung ứng dịch vụ công
EN       double %10.0g        Quản trị môi trường
EG       double %10.0g        Quản trị điện tử
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR
   Note: Dataset has changed since last saved.

 

Back to top button