KTL nâng cao

Chọn mẫu nội sinh trong hồi quy mở rộng

Như đã đề cập ở phần giới thiệu về hồi quy mở rộng, nếu các yếu tố không quan sát được ảnh hưởng đến các đối tượng trong mẫu mà những yếu tố này lại có mối quan hệ với các yếu tố không quan sát được ảnh hưởng đến kết quả thì việc chọn mẫu là nội sinh và khi đó, vấn đề này phải được xét tới khi ước lượng mô hình. Bởi vì các ước lượng bỏ qua vấn đề chọn mẫu nội sinh này sẽ cho ra các kết quả không tin cậy. Đọc thêm: Xử lí biến nội sinh trong hồi quy mở …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button