KTL nâng cao

Vấn đề dữ liệu trong hồi quy mở rộng

Chúng ta đã lần lượt tìm hiểu cách xử lí biến nội sinh và chọn mẫu phi ngẫu nhiên (hay chọn mẫu nội sinh) qua mô hình hồi quy mở rộng. Phần trình bày tiếp theo sẽ giới thiệu cách xử lí sự tồn tại đồng thời của các vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu nội sinh hay tham gia đánh giá phi ngẫu nhiên. Biến nội sinh + chọn mẫu nội sinh Đầu tiên, tôi xét đến sự tồn tại đồng thời của chọn mẫu nội sinh và biến nội sinh trong mô hình và tôi sử dụng câu lệnh hồi quy mở rộng eregress để …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button