Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Xử lí biến nội sinh trong hồi quy mở rộng

Sau khi đã tìm hiểu qua sự cần thiết của hồi quy mở rộng, cũng như nắm rõ các thuật ngữ và cách thiết lập các câu lệnh để ước lượng, phần trình bày bên dưới tôi sẽ lần lượt đi vào từng câu lệnh nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách vận dụng các mô hình hồi quy mở rộng để giải quyết từng vấn đề dữ liệu. Không làm mất tính tổng quát của mô hình hồi quy mở rộng, tôi chỉ minh họa cách sử dụng lệnh eregress dựa trên ví dụ mô phỏng về chương trình cải thiện sức …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button