Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đánh giá hiệu quả tham gia QTE ở hồi quy phân vị

Bằng cách sử dụng lệnh rqr và rqrplot trên Stata

Sử dụng câu lệnh rqr và rqrplot trên Stata để tính toán hiệu quả tham gia QTE (Quantile Treatment Effects) và trực quan hóa các hệ số ước lượng trong hồi quy phân vị.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button