Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Vẽ đồ thị hệ số trong hồi quy phân vị

Sử dụng lệnh qregplot trên Stata

Sử dụng lệnh qregplot để trực quan hóa các kết quả từ hồi quy phân vị trên Stata. Câu lệnh qregplot vẽ các đồ thị hệ số ước lượng từ kết quả ước lượng của các câu lệnh qreg, qreg2, bsqreg, mmqreg, qrprocess và cả rifhdreg.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button