Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hồi quy phân vị trong dữ liệu bảng với xtqreg

Xử lý biến nội sinh trong hồi quy phân vị

Hướng dẫn sử dụng lệnh xtqreg để thực hiện ước lượng hồi quy phân vị cho dữ liệu bảng và xử lý biến nội sinh trong hồi quy phân vị bằng câu lệnh ivqreg2 trên Stata.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button