Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đánh giá tác động với TFDIFF và TVDIFF Stata

Phương pháp DID và SCM (Synthetic Control Method) được sử dụng phổ biến trong đánh giá tác động của một chính sách hoặc một liệu pháp điều trị. Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế về phương pháp ước lượng, số đối tượng tham gia đánh giá cũng như không xét đến các yếu tố thời gian của đối tượng tham gia đánh giá. Để giải quyết các vấn đề trên Cerulli (2019)  cũng như  Cerulli và Ventura (2019)  lần lượt đưa ra hai công cụ hỗ trợ đánh giá trong trường hợp nhiều đối tượng tham gia là TFDIFF và TVDIFF. Sự khác nhau …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button