Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đánh giá tính hợp lí mô hình đo lường – CFA

Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường là bước thứ 4 trong  quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết. Khi mô hình đo lường được xác định đúng, một mô hình SEM được ước lượng để cho các kết quả thực nghiệm của các mối quan hệ giữa các biến đo lường và các khái niệm được mô tả bởi lý thuyết đo lường. Các kết quả cho phép chúng ta so sánh lý thuyết với thực tiễn được thể hiện qua dữ liệu mẫu. Nói cách khác, chúng ta sẽ biết lý thuyết phù hợp với …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button