Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đánh giá tính hợp lý của mô hình đo lường SEM

Khi mô hình đo lường được xác định, dữ liệu đã được thu thập đầy đủ, kỹ thuật ước lượng cũng đã được lựa chọn bước tiếp theo nhà nghiên cứu đi đến một quyết định cơ bản nhất là kiểm định xem mô hình đo lường SEM có phải là mô hình đo lường phù hợp. Theo Hair và cộng sự (2014) thì tính hợp lý của mô hình đo lường phụ thuộc vào: (1) các mức chấp nhận của độ phù hợp (Goodness-of-fit) cho mô hình đo lường và (2) bằng chứng cụ thể của sự phù hợp. Bài viết sẽ giới thiệu cách sử dụng, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button