Home | KTL nâng cao | Diễn giải câu lệnh xtabond2 trong ước lượng GMM
Khi T nhỏ ở mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính thì FE, LSDV, FD là không phù hợp. Khi đó, phương pháp GMM với MM, D-GMM, S-GMM sẽ ưu tiên được sử dụng.
Khi T nhỏ ở mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính thì FE, LSDV, FD là không phù hợp. Khi đó, phương pháp GMM với MM, D-GMM, S-GMM sẽ ưu tiên được sử dụng.

Diễn giải câu lệnh xtabond2 trong ước lượng GMM

Phương pháp GMM (cả ước lượng S-GMM và D-GMM) có thể được thực hiện trên Stata qua lệnh xtabond2. Câu lệnh tổng quát của xtabond2 có cấu trúc như sau:

xtabond2 depvar indepvars (if, in), noleveleq gmm(list1, option1) iv(list2, option2) two robust small

Ghi chú về các tùy chọn:

  1. if hoặc in để lựa chọn nhóm hoặc các quan s . . .

    Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

    Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

    * Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

    Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!