Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thực hiện hồi quy phân vị với lệnh qreg trên Stata

So sánh qreg với các lệnh iqreg, sqreg và bsqreg

Hồi quy phân vị được sử dụng thay thế hồi quy OLS khi cần đánh giá tác động của các yếu tố trên từng phân vị thay vì trung bình của biến hoặc khi phân phối dữ liệu bị lệch. Bài viết hướng dẫn sử dụng lệnh qreg, iqreg, sqreg và bsqreg để thực hiện hồi quy phân vị trên Stata.

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button