Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit

Multiplicative interaction effects and Margin interaction effects in nonlinear models

Buis (2010) đã trình bày cách sử dụng Stata để tính toán các hiệu ứng tương tác nhân (multiplicative interaction effects) trong các mô hình phi tuyến. Các hiệu ứng tương tác nhân, như tỷ lệ odds (odds ratios) từ mô hình logit, thường dễ dàng thu được từ kết quả ước lượng trên Stata. Ngược lại, các hiệu ứng tương tác biên (marginal interaction effects) đòi hỏi phải thực hiện các câu lệnh hậu kiểm (postregression) để tính toán. Buis cũng giải thích chi tiết các hiệu ứng tương tác nhân và hiệu ứng tương tác biên. Tuy nhiên, có khá nhiều các nghiên cứu đã giải …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button