KTL nâng cao

Ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh cho dữ liệu bảng

Sử dụng câu lệnh xtheckman trên Stata

Sử dụng lệnh xtheckman thay cho câu lệnh heckman để ước lượng các mô hình chọn mẫu nội sinh trong trường hợp dữ liệu bảng tồn tại các tác động ngẫu nhiên. Bởi trong trường hợp này, kết quả ước lượng từ heckman sẽ bị thiên chệch và không hiệu quả do tồn tại các đặc điểm ngẫu nhiên và sự tương quan giữa chúng với phần dư ở phương trình lựa chọn và phương trình kết quả. Vấn đề chọn mẫu nội sinh Các mô hình lựa chọn Heckman (Heckman selection models) được sử dụng để điều chỉnh độ thiên chệch khi một số kết quả bị …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button