Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình hồi quy Probit thứ tự có phương sai thay đổi

Heteroskedastic ordered probit models with hetoprobit Stata 16

Câu lệnh hetoprobit là dạng tổng quát của lện oprobit để ước lượng các mô hình Probit thứ tự trong trường hợp mô hình tồn tại phương sai thay đổi. Hay nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh hetoprobit trên Stata 16 để giải quyết (xử lý) vấn đề phương sai thay đổi ở các mô hình hồi quy probit thứ tự. Giới thiệu hồi quy probit thứ tự Trong các mô hình hồi quy thứ tự (ordered probit/logit) biến kết quả là một biến thứ tự, chẳng hạn như một biến thứ tự với các giá trị như giàu, nghèo và trung bình. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button