Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu hồi quy phi tham số – Nonparametric series regression

Trên Stata 16 với câu lệnh npregress

Hồi quy phi tham số, NPSR (Nonparametric series regression) ước lượng các trung bình của biến kết quả theo một tập danh sách các biến giải thích tương tự như hồi quy tuyến tính. Từ phi tham số “nonparametric” có ý nghĩa các tham số quan tâm – trung bình là một hàm của các hiệp biến – được cho bởi một hàm chưa biết g(xi). Ngược lại, trong một mô hình tham số, giá trị trung bình ứng với một giá trị cho trước của các hiệp biến, \(E\left( {{y_i}\left| {{x_i}} \right.} \right) = f\left( {{x_i},\beta } \right)\), là một hàm đã biết, được đặc trưng đầy …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button