KTL nâng cao

Phương pháp hồi quy phi tham số

Trên Stata 16 với câu lệnh npregress

Hồi quy phi tham số, NPSR (Nonparametric series regression) ước lượng các trung bình của biến kết quả theo một tập danh sách các biến giải thích tương tự như hồi quy tuyến tính. Thuật ngữ phi tham số “nonparametric” có ý nghĩa các tham số quan tâm – chẳng hạn, trung bình là một hàm của các hiệp biến – được cho bởi một hàm chưa biết g(xi). Ngược lại, trong một mô hình tham số, giá trị trung bình ứng với một giá trị cho trước của các hiệp biến, \(E\left( {{y_i}\left| {{x_i}} \right.} \right) = f\left( {{x_i},\beta } \right)\), là một hàm đã biết, được …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button