Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hồi quy logit hỗn hợp dữ liệu bảng

Panel data mixed logit models with cmxtmixlogit - Stata 16

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp Giới thiệu Mô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô hình cho các biến kết quả lựa chọn. Giống như các mô hình lựa chọn khác, mô hình hồi quy logit hỗn hợp sẽ mô hình hóa xác suất của việc lựa chọn các phương án thay thế dựa trên một nhóm các hiệp biến. Tuy nhiên, chúng đặc biệt ở chỗ sử dụng các hệ số ngẫu nhiên để mô hình hóa mối tương quan của các lựa chọn giữa các phương án thay thế. Các phương án thay thế ở đây có thể là …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button