Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu & Phân biệt các phương pháp GMM

Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM từ IV-GMM (Anderson and Hsiao, 1982), DGMM (Arellano and Bond, 1991; Arellano and Bover, 1995; Ahn and Schmidt, 1995) và SGMM (Blundell and Bond, 2000) từ các khái niệm cơ bản như điều kiện moment (moment conditions) là gì? biến ngoại sinh ngặt (strictly exogenous variables), biến xác định trước (pre-determined variables) là gì? Các kiểm định sự phù hợp của mô hình như kiểm định sự tự tương quan, kiểm định tính hợp lí của các biến công cụ. Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button