Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Giới thiệu & Phân biệt các phương pháp GMM

Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM từ IV-GMM (Anderson and Hsiao, 1982), DGMM (Arellano and Bond, 1991; Arellano and Bover, 1995; Ahn and Schmidt, 1995) và SGMM (Blundell and Bond, 2000) từ các khái niệm cơ bản như điều kiện moment (moment conditions) là gì? biến ngoại sinh ngặt (strictly exogenous variables), biến xác định trước (pre-determined variables) là gì? Các kiểm định sự phù hợp của mô hình như kiểm định sự tự tương quan, kiểm định tính hợp lí của các biến công cụ.

Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong các mô hình bảng động tuyến tính. Vậy ước lượng GMM là gì? Có những phương pháp GMM nào? Sự khác nhau của những phương pháp đó ra sao?

Ước lượng GMM là phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh ở các mô hình bảng động tuyến tính. Sự khác nhau giữa các phương pháp GMM như DGMM, SGMM dựa trên cơ sở lựa chọn tập biến công cụ theo các điều kiện moment xây dựng. Ở đây, các điều kiện moment (moment conditions) chính là các điều kiện trực giao giữa các biến công cụ và phần dư của mô hình. Việc ước lượng các tham số dựa trên các điều kiện trực giao được xác định trong ước lượng có ý nghĩa tương tự như việc giải tìm nghiệm từ các phương trình trong hệ phương trình tương ứng (mỗi biến công cụ ứng với một điều kiện trực giao và mỗi điều kiện trực giao có ý nghĩa tương tự như một phương trình trong hệ phương trình có nghiệm cần giải hay tham số cần ước lượng).

Tham khảo thêm:

Bài liên quan

Back to top button