Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh

Trên Stata

Vấn đề biến nội sinh Trong các mô hình bảng tĩnh tuyến tính thì ước lượng IV và 2SLS là hai phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh. Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư (do bỏ sót biến chẳng hạn) và biến công cụ là biến đại diện cho biến nội sinh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện là có tương quan cao với biến nội sinh và không có tương quan với phần dư. Việc lựa chọn chất lượng và số lượng biến công cụ là cơ sở của các phương pháp giải quyết biến nội …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button