KTL nâng cao

Mô hình Markov Switching

Giới thiệu và minh họa ước lượng với lệnh mswitch trên Stata

Câu lệnh mswitch trong Stata 14 được sử dụng để ước lượng các mô hình Markov Switching, một mô hình hồi quy động cho phép xét tới sự khác nhau giữa các giai đoạn không quan sát (unobserved states). Câu lệnh mswitch sử dụng các tham số trạng thái phụ thuộc (state-dependent parameters) để xét đến (accommodate) với các cú sốc cấu trúc (structural breaks) hoặc những vấn đề đa giai đoạn khác (other multiple-state phenomena). Mô hình Markov Switching Mô hình Markov Switching (gọi tắt là mô hình MS) lần đầu tiên được đề xuất bởi Quandt (1972) and Goldfeld và Quandt (1973). Hamilton (1989) đã mở …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button