Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Giới thiệu về dữ liệu World Bank

Bên cạnh nguồn dữ liệu IMF, World Bank cũng chứa rất nhiều bộ dữ liệu quan trọng về các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế cùng với các vấn đề về tài chính, thương mại, giáo dục… Bài viết sau sẽ giới thiệu 26 bộ dữ liệu quan trọng trên.

tải dữ liệu World bank

Ghi chú:

  • Bên cạnh 26 bộ dữ liệu này WB còn nhiều bộ dữ liệu khác, cụ thể cho một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.
  • Tên tiếng anh, in nghiêng: là tên của bộ dữ liệu trên trang tổng hợp dữ liệu của World bank tại http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx.
  • Đọc thêm bài: minh họa tải dữ liệu từ World bank

1. Các chỉ số phát triển thế giới – World Development Indicators

Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI) là bộ dữ liệu Ngân hàng Thế giới chính về các chỉ số phát triển, được biên soạn từ các nguồn quốc tế chính thức. Nó trình bày các số liệu sẳn có, chính xác về phát triển toàn cầu hiện nay. Lưu ý: mặc dù bộ dữ liệu Tài chính Phát triển Toàn cầu (GDF) không còn được liệt kê trong cơ sở dữ liệu tên WDI nhưng tất cả dữ liệu nợ nước ngoài và các dòng tài chính tiếp tục được đưa vào WDI.

2. Tình hình kinh tế hàng hóa toàn cầu (GEM) – Global Economic Monitor (GEM) Commodities

Bộ dữ liệu tổng hợp giá cả hàng hóa và các chỉ số hàng tháng từ năm 1960 đến nay, được cập nhật vào ngày làm việc thứ ba của mỗi tháng được công bố liên tục trong hơn nửa thế kỷ.

3. Tình hình Kinh tế toàn cầu (GEM) – Global Economic Monitor (GEM)

Dữ liệu cập nhật hàng ngày về sự phát triển kinh tế toàn cầu đối với các nước thu nhập cao và các nước đang phát triển – bao gồm tỷ giá, thị trường cổ phiếu, lãi suất, chênh lệch lợi tức trái phiếu, và chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi. Dữ liệu tổng hợp hàng tháng là cơ sở để tính giá tiêu dùng, chỉ số thị trường công nghệ cao, sản xuất công nghiệp và thương mại hàng hóa.

1 2 3 4 5Next page
Back to top button